Gula Boken

Gula boken är obligatorisk att ha för alla svenska hästar som tävlar i distansritt från och med clear round och längre klasser. Den ska alltid följa med hästen och är en historik över vilka tävlingar hästen deltagit i och hur det har gått för hästen på respektive tävling. Ett värdefullt dokument med andra ord.

Gula boken lämnas av ryttaren vid förbesiktningen för att besiktande veterinär ska ha möjlighet att se vad hästen tidigare gjort och om det eventuellt finns några anmärkningar som kan påverka den aktuella tävlingen. När boken lämnas är det ryttaren som ansvarar för att boken är ifylld med tävlingens namn / datum /klassen de ska delta i / och ryttarens namn.

I samband med förbesiktningen behålls gula böckerna i veterinärgrinden och när förbesiktningen är avklarad överlämnas de till sekretariatet som gör en avstämning av att alla gula böcker i klassen stämmer överens med de startande.

Under tävlingsdagen är det sedan sekretariatet som ansvarar för att gula boken fylls i med korrekta uppgifter för respektive häst, innan den återlämnas till ryttaren en rimlig tid efter respektive ekipage kommit i mål eller avslutat tävlingen på annat sätt.

Det som skrivits in i veterinärgrinden på hästens veterinärkort ligger till grund för vad som skrivs in i boken.

Det som ska föras in i boken är:

Är ekipaget godkänt eller ej godkänt. Om hästen blivit tilldelad BC (best condition) ska det om möjligt skrivas in.

Om ekipaget diskvalificerats under ritten ska det även framgå hur lång sträcka hästen avverkat i tävlingen.

Har ekipaget brutit tävlingen på egen begäran ska det framgå och även hur lång sträcka som ridits.

Om hästen är utesluten av metaboliska orsaker som krävt akut invasiv behandling på tävlingsplatsen eller i anslutning till tävlingen, ska det framgå i gula boken där man ska hänvisa till det som veterinären skrivit in i passet.

Den som för arrangerande klubbs räkning skriver i gula boken ska skriva sin namnteckning tydligt eller med namnförtydligande, så att det i efterhand går att kontakta vederbörande om det finns anledning till det.

I de fall mycket utrymme krävs för det som behöver skrivas går det utmärkt att skriva på fler rader.

I de fall tävlingen även innehåller FEI klasser fyller sekretariatet i gula boken för de hästar som är godkända, medan boken skall fyllas i av ”Foreign vet” när det gäller ej godkända eller behandlade hästar. Under sådana tävlingar förvaras hela tiden gula boken tillsammans med hästens FEI pass och de återlämnas till ekipaget endast i samband med att hästen besiktas för hemgång. Vid längre tävlingsklasser ofta dagen efter tävlingen.

Så går det till...
Att träna
Att tävla