Vad är Distansridning

I distansridning kan man kombinera glädjen av att rida i skog och mark med lusten att tävla och konkurrera.

I distansridning ingår ett stort mått av kunskap om din häst och om hur du bäst tränar den för uthållighet, snabbhet och förmåga att ta sig fram i varierande terräng.

Distansridning innebär ridning över längre sträckor som mestadels rids på tid, först i mål vinner. Undantag finns, oftast som s.k. clear rounds eller prova på, vilka rids inom förutbestämda tidsramar - min och maxtid - och syftar till utbildning av ryttarna inför kommande tävlande.

I Sverige tävlas det på distanser upp till 160 km som rids under en och samma dag men det kan också förekomma tävlingar som pågår under flera dagar.

Distansridning är en sport som engagerar inte bara häst och ryttare utan också en eller fler medhjälpare som under ritten och i vilopauserna servar häst och ryttare med vatten och annat. Tävlingarna pågår ju också under långa tider så det är tillfällen till många sociala kontakter både för ryttare och medhjälpare.

Först i mål på snabbast tid vinner –
ja om hästen är godkänd i den s.k. veterinärbesiktningen.

Före under och efter tävlingen ingår nämligen i tävlingsmomentet att hästen gås igenom av veterinär för att tävlingen ska genomföras under rättvisa förhållanden och att ingen ska driva sin häst för hårt eller med eventuell skada som inte ryttaren uppmärksammar i tävlingsivern.

I samband med veterinärgenomgången tas hästens puls som på kortare banor inte får överstiga 60 slag per minut. På tävlingar 80 km eller längre får hästens max puls inte överstiga 64 slag per minut.

En tävling delas in i delsträckor som inte får vara längre än 40 km och den sista sträckan under en tävling får inte överstiga 20 km. Mellan var delsträcka läggs en vilotid, en så kallad grind in. I grinden kan häst och ryttare få en stunds återhämtning men först ska hästen pulsas och genomgå den obligatoriska veterinärbesiktningen.

Tävlingsklockan går hela tiden från att starten gått till att hästens ryttare anger att den vill ha pulsen tagen i grinden, tiden antecknas noga och om pulsen då understiger den gällande för tävlingen så börjar därefter den obligatoriska pausen, vari också ingår vet. genomgången. Tiden för den obligatoriska vilan är på nationella tävlingar ofta 30 minuter men kan variera efter vad arrangören bestämt eller om väderförhållanden under tävlingsdagen så påbjuder.

I samband med att pulstiden är antecknad beräknas också tiden när vilan tar slut och ekipaget åter rider ut på banan. Om en ryttare av någon anledning behöver längre vilotid till sitt förfogande så går det bra men ridtiden startar ändå vid den beräknade vilotidens slut.

Vid målgång är det först över mållinjen som gäller och klockan stannar då för respektive ekipage. Därefter kan man i lugn och ro ta hand om sin häst innan det är dags för hästen att veterinärbesiktas igen. Efter målgång har man 20 minuter på sig att visa hästen för veterinär och därvid tas också pulsen som åter igen måste vara inom gränsvärdet. Att tiden här också antecknas har ingenting med tävlingstiden att göra utan är en kontroll av att hästen gås igenom inom 20 minuter.

Innan tävlingen startar får ryttaren tillgång till karta över hur de olika sträckorna är dragna och vid den obligatoriska bangenomgången som sker före tävlingens början ger arrangören ytterligare information. Var slinga är markerad och arrangörerna kan valfritt välja hur deras respektive banabana markeras, markeringen kan bestå av pilar, snittslar, rektangulära markeringar eller kalk. I samband med startanmälan vid ankomst till tävlingsplatsen får var ryttare i sitt ryttarkuvert också ett veterinärkort som sedan ska följa hästen vid alla veterinärgenomgångarna.

På veterinärkortet är angivet ett flertal punkter som sedan veterinären går igenom och som protokollförs. Hästen travar också upp på en 40 m lång sträcka i samband med var genomgång. Ryttaren eller hästens medföljare i grinden kan ställa frågor till veterinären i samband med genomgången för att hålla sig informerad om hur hästen mår. Det är ryttarens ansvar att se till att ha med nödvändiga papper till veterinärgrindarna vilket annars kan fördröja tiden för ryttaren.

Det är också obligatoriskt att hästen ska ha en gul bok/tävlingsbok som ska följa hästens hela tävlingshistorik. Gula boken ska alltid lämnas vid första veterinärinspektion och återfås i sekretariatet efter avslutad tävling.
Gula boken / tävlingsboken finns att köpa på Svenska Ridsportförbundet. Gula Boken

Tävlingarna övervakas av ett domarteam som har till uppgift att se att allt går juste och rättvist till. Innan tävling har arrangören kontakt med domarna om hur allt är tänkt att arrangeras, hur banorna är markerade, hur logistiken på tävlingsområdet är tänkt att fungera osv.
Domarna samarbetar också i hög grad med veterinärerna.

Veterinärerna är ansvariga för djurskyddet och det är de som avgör om hästen är godkänd eller ej och deras beslut kan ej överklagas, det är dock domarna som verkställer eventuella uteslutningar och ansvarar för att reglerna för tävlingen följs i alla moment.

För att börja tävla i Distansridning behöver du vara medlem i en till Svenska Ridsportförbundet ansluten ridklubb.

Klubben hjälper dig att ta Grönt kort vilket krävs för att du ska få lösa licens.

Din häst kan tävla lokala tävlingar utan licens men därefter behöver hästen ha licens.

Du själv behöver ha licens även om det är en prova på tävling du ska rida.
D.v.s. en prova på som rids på en arrangerad tävling. Det är också bra att ha då det ju ingår ett försäkringsskydd i licensen.
Mer information om licenser finns här. Licenser

Ta hjälp av andra. Distansryttarna är oftast hjälpsamma om du ställer frågor till dem men det finns också professionella tränare som gärna hjälper till med hjälp både till nybörjare och avancerade ryttare. Kontakta dem gärna.
Se tränarlistan.Tränare

Läs på regelverket noga: Både TR I Allmänna TR och TR VI Distans TR är någonting som du behöver känna till mycket om. TR I & VI

Nationella tävlingar hittar du lätt hos Svenska Ridsportförbundet i tävlingsterminen. Det finns också en fin översikt på alla tävlingar i Sverige publicerad på www.distansridning.se

När man tävlat distansridning under lång tid kanske det blir aktuellt med att tävla internationellt. I Sverige arrangeras årligen ett fåtal internationella tävlingar vilket är ett bra tillfälle att prova på innan man beger sig utomlands.

På internationella tävlingar gäller ett annat regelverk än vårt nationella TR och det måste man sätta sig in i.

All information om detta och hur man finner tävlingar utomlands mm finns på www.FEI.org

Så går det till...
Att träna
Att tävla